Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (Chỉ thị số 05) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 (QK4), bằng những chủ trương, giải pháp, cách làm sáng tạo, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Cục Hậu cần QK4 đã có sức lan tỏa sâu rộng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, cán bộ, đảng viên, quần chúng tạo động lực quan trọng để Cục hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Ngay khi có Chỉ thị số  05-CT/TW  của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủyTrung ương, kế hoạch của Đảng ủy QK, hướng dẫn của Cục Chính trị QK về“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Cục Hậu cần coi đây là cơ hội tốt để nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trước hết, Đảng ủy Cục Hậu cần xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo, xây dựng kế hoạch, xác định cụ thể tiêu chí học tập và làm theo cho từng đối tượng.

leftcenterrightdel

Cụ Hậu cần QK4 tổ chức bữa cơm tình thương cho các thương binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh tỉnh Nghệ An. Ảnh: CTV

Trong đó xác định: Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của  Bộ  Chính  trị, Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương phải luôn gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII)  về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nghị quyết Đại  hội Đảng  các  cấp  và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Việc học tập và làm theo Bác được thực hiện theo phương  châm “Trên  trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau, nói đi đôi với làm, bằng những hành động và việc làm cụ thể”; đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm trước của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì. Từng cán bộ, đảng viên, quần chúng viết cam kết thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Sau hơn 5 năm thực hiện, với nhiều biện pháp, mô hình, cách làm mới sáng tạo, toàn Đảng bộ Cục Hậu cần QK4 thu được nhiều kết quả quan trọng, được Bộ Tư lệnh QK đánh giá cao, đó là, cán bộ,  đảng  viên và quần chúng có nhận thức sâu sắc, tinh thần trách nhiệm cao hơn, tự giác học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực hằng ngày; nêu cao tinh thần “Phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân”, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ kết quả và thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05, Cục Hậu cần QK4 rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Một  là, phải  tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các  cấp ủy Đảng; phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng trong thực hiện.

Ngay sau khi có chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của trên, Đảng ủy Cục Hậu cần QK4 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Theo đó, từ Đảng ủy Cục đến các chi bộ đều xây dựng kế hoạch đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời, chỉ đạo các tổ chức quần chúng xây dựng chương trình hành động phù hợp, sát với tình hình, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Đảng ủy Cục đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, bộ phận giúp việc, cơ quan chính trị các cấp trong chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức quần chúng,  cụ  thể  hóa  chuẩn  mực, tiêu chí phù hợp, có tính khả thi cao, sát với chức năng, nhiệm vụ được giao. Hằng năm, 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Cục đăng ký theo mẫu sổ thống nhất phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với cam kết không vi phạm những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

leftcenterrightdel
 

Cục Hậu cần QK4 tổ chức bữa cơm tình thương cho các thương binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh tỉnh Nghệ An. Ảnh: CTV

Hai là, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng ủy Cục đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo đúng quy định; tổ chức tuyên truyền, giáo dục tập trung với tự học tập, nghiên cứu của cán bộ, đảng viên và quần chúng;  phát  huy  trách  nhiệm nêu gương trong học tập của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp. Chú trọng kết hợp nhiều hình thức, như: sinh hoạt chính trị, tư tưởng; sinh hoạt chuyên đề; diễn đàn, tọa đàm, hoạt động văn hóa, văn nghệ; tham quan, giáo dục truyền thống; thi tìm hiểu; xem phim bổ trợ; tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt... Hằng năm, Cục  Hậu  cần  đã  tích  cực, chủ động biên soạn nhiều tài liệu để tuyên truyền, giáo dục chính trị nhằm khơi dậy trong cán bộ, chiến sĩ niềm tự hào về Đảng, về Bác Hồ, bồi đắp tình đồng chí, tình yêu biển, đảo, đơn vị; coi việc học tập và làm theo Bác là công việc tự giác, thường xuyên, thiết thực hằng ngày, là tình cảm, trách nhiệm của mỗi người trong việc giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hậu cần”.

Ba là, gắn thực hiện Chỉ thị số 05 với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; xây dựng và nhân rộng mô hình mới, cách làm sáng tạo.

Thực hiện giải pháp này, Cục Hậu cần và từng cơ quan, đơn vị đã gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị số 05 với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, làm cho cán bộ, đảng viên ở mỗi cơ quan, đơn vị có trách nhiệm cao hơn, khả năng hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn. Trong đó, đã tập trung tham mưu, chỉ đạo bảo đảm tốt công tác hậu cần cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; hoàn thành có chất lượng  Đề tài cấp Bộ Quốc phòng về “Phát triển lý luận bảo đảm hậu cần tác chiến phòng thủ QK4 trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc”; phát huy nội lực, xây dựng nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi, chế biến, tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng cao phục vụ bữa ăn cho bộ đội; tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe bộ đội bảo đảm an toàn; triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình quân dân y kết hợp; giải quyết dứt điểm 179 dự án doanh trại tồn đọng kéo dài; thu hồi 21 ha và quản lý chặt chẽ 392 ha đất quốc phòng; bảo đảm tốt xăng dầu, vận tải cho các nhiệm vụ; tổ chức và tham gia nhiều hội thi, hội thao hậu cần đạt kết quả cao.

Nhiều phong trào, mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, thiết thực được xây dựng, triển khai, nhân rộng và phát huy có hiệu quả, tiêu biểu là: Mô hình “Đồng hành cùng thương binh, tình thương và trách nhiệm”, “Kỹ năng sống cho em”, “Bát cháo tình thương, bữa cơm nghĩa tình”, “Vì sức khỏe cộng đồng”…

leftcenterrightdel
 Các y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 4 vệ sinh cá nhân cho bệnh nhân. Ảnh: CTV

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến; đồng thời, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, cách làm kém hiệu quả.

Từ Cục Hậu cần đến từng cơ quan, đơn vị đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục dứt điểm hạn  chế,  khuyết  điểm,  những biểu hiện lệch lạc, cách làm hình thức, kém hiệu quả. Đồng thời, lấy kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 là một tiêu chí quan trọng để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cá nhân, tập thể; bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng, đoàn viên, hội viên và bình xét thi đua, khen thưởng.

Hằng năm, Cục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức tiến hành tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích, tạo sức lan tỏa, ấn tượng sâu sắc để cán bộ, đảng viên, quần chúng, tổ chức đảng và toàn đơn vị học tập, noi theo.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Cục Hậu cần QK4 sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05, góp phần xây dựng Đảng bộ Cục Hậu cần trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá VƯƠNG KIM HẢI, Chính ủy Cục Hậu cần Quân khu 4