Thực hiện Kế hoạch số 4396/KH-BQP ngày 4-11-2021 của Bộ Quốc phòng về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số trong Bộ Quốc phòng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 557/KH-TCHC ngày 31-3-2022 của Tổng cục Hậu cần (TCHC) về chuyển đổi số (CĐS) công tác hậu cần Quân đội giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt. Thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy Cục Doanh trại thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và các phần mềm dùng chung của ngành Doanh trại toàn quân, gắn với đảm bảo an toàn thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ huy, điều hành của lãnh đạo, chỉ huy các cấp. Năm 2022, Cục Doanh trại được TCHC chọn làm điểm về đẩy mạnh cải cách hành chính và CĐS công tác doanh trại. Đây là nhiệm vụ lớn, mới và khó, song với quyết tâm cao, lãnh đạo, chỉ huy Cục Doanh trại xác định “Đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử thực chất, theo hướng tinh, gọn, hiệu quả và an toàn” là khâu đột phá quan trọng trong Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy Cục.

Quán triệt sâu sắc nhiệm vụ trên, với trang bị kỹ thuật, khả năng nguồn lực, nền tảng công nghệ được đầu tư và yêu cầu, nhiệm vụ công tác doanh trại trong tình hình mới, Cục Doanh trại đã xác định, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, những nội dung cốt lõi, then chốt, có trọng điểm, phù hợp với năng lực, có thể ứng dụng được ngay vào hoạt động của Ngành, đó là:

Xây dựng Phòng Điều hành CĐS từ phòng họp, giao ban Cục với nhiều chức năng: Điều hành CĐS công tác doanh trại, phòng họp, giao ban, hội nghị truyền hình trực tuyến... Tại đây, số liệu của đơn vị được tự động phân tích, tổng hợp thành các con số, biểu đồ giúp lãnh đạo, chỉ huy các cấp nhìn nhận một cách tổng quan về các lĩnh vực công tác doanh trại. Từ đó, hỗ trợ đưa ra các quyết định“Kịp thời - Chính xác - Chất lượng - Hiệu quả”. Phòng Điều hành CĐS được thiết kế với khả năng đáp ứng yêu cầu cao, sẵn sàng mở rộng, điều chỉnh các tính năng một cách linh hoạt.

leftcenterrightdel

 Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Quang Bỉnh, Cục trưởng Cục Doanh trại, Tổng cục Hậu cần kiểm tra quá trình thi chuyển đổi số của các thí sinh. Ảnh: CTV

Nâng cấp hoàn thiện chức năng các phần mềm dùng chung của Ngành, như: Quản lý cán bộ ngành Doanh trại; Quản lý nhà, đất và tài sản doanh trại; Báo cáo kết quả thực hiện công tác doanh trại 6 tháng, 9 tháng, năm. Sử dụng thí điểm tại 05 đơn vị: Quân khu 4, Quân đoàn 1, Binh chủng Thông tin liên lạc, Bộ Tư lệnh 86, Học viện Kỹ thuật quân sự để đánh giá, hoàn chỉnh trước khi triển khai trong toàn quân. Các phần mềm được xây dựng trên nền Web base và triển khai trong mạng truyền số liệu quân sự (TSLqs); người dùng khai thác sử dụng qua các trình duyệt web: Google Chrome, IE, Fire fox... ở mọi lúc, mọi nơi (chỉ cần máy tính có kết nối mạng TSLqs không phải cài đặt phần mềm), việc triển khai, bảo trì, cập nhật các chức năng, phát triển hệ thống dễ dàng và tiết kiệm chi phí.

Dữ liệu của các cơ quan, đơn vị cập nhật về kho dữ liệu của Ngành qua các phần mềm dùng chung, sử dụng công nghệ nền tảng số tự động tổng hợp, phân tích, xử lý và hiển thị trên màn hình giám sát các thông tin, số liệu, biểu đồ về các lĩnh vực của công tác doanh trại tại Phòng Điều hành CĐS Cục Doanh trại và TCHC.

Những kết quả bước đầu làm điểm về CĐS năm 2022 không chỉ khẳng định chất lượng, hiệu quả, sự phối hợp của Cục Doanh trại với các cơ quan, đơn vị, mà còn khẳng định trí tuệ tập thể, sự sáng tạo của đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành Doanh trại trong việc nghiên cứu, tiếp thu và ứng dụng các sản phẩm CĐS… Đây là cơ sở để ngành Doanh trại đẩy nhanh hơn quá trình CĐS thời gian tới.

Bên cạnh những kết quả bước đầu đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện CĐS cũng gặp một số khó khăn như: Việc tuyên truyền, phổ biến, nhận thức về CĐS của một số đơn vị có nội dung chưa cụ thể, thường chỉ lồng ghép vào nội dung giáo dục, tuyên truyền chung của các hội nghị, chưa gắn với yêu cầu thực tiễn của cơ quan, đơn vị. Hạ tầng CNTT, trang thiết bị số hóa còn thiếu, chưa đồng bộ; chưa kết nối mạng TSLqs sâu rộng tới các đơn vị cấp chiến thuật; chưa có các quy định về quy cách mã hóa, định danh điện tử, chuẩn hóa dữ liệu thống nhất. Một số phần mềm ứng dụng chưa có khả năng kết nối, liên thông, chia sẻ, tái sử dụng... Công tác đảm bảo an toàn thông tin, an toàn dữ liệu còn bất cập. Việc nghiên cứu, khai thác sử dụng các phần mềm chuyên ngành chưa thường xuyên, liên tục, chưa thành thói quen làm việc trên môi trường số. Nguồn lực bảo đảm cho công tác CĐS ngành Doanh trại còn thiếu so với yêu cầu nhiệm vụ; các cơ quan, đơn vị chưa có cán bộ chuyên trách thực hiện nhiệm vụ CĐS, cơ bản chỉ bố trí kiêm nhiệm.

Từ những kết quả bước đầu làm điểm CĐS, Cục Doanh trại rút ra các bài học kinh nghiệm, đó là: Để thúc đẩy CĐS thành công, trước hết phải chuyển đổi về nhận thức của tất cả cán bộ, nhân viên, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Phải đồng bộ các văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là văn bản định danh điện tử phục vụ kết nối, chia sẻ, dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị. Xác định lộ trình phù hợp; đầu tư trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên đầu tư hạ tầng mạng trước một bước làm cơ sở nền tảng kỹ thuật thực hiện CĐS. Bảo đảm đồng bộ về ngân sách, nhân lực và có các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin an ninh mạng trong CĐS.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và TCHC giao, đặc biệt là chủ trương xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh, hiện đại”, Cục Doanh trại xác định nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới đó là: Tiếp tục triển khai đồng bộ có hiệu quả Kế hoạch số 557/KH-TCHC của TCHC. Thông tin, tuyên truyền những kết quả đạt được của CĐS công tác doanh trại trong thời gian qua, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới. Tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia xây dựng các văn bản tạo hành lang pháp lý cho việc đẩy mạnh thực hiện CĐS công tác hậu cần Quân đội nói chung và công tác doanh trại nói riêng. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong toàn quân khai thác, sử dụng phần mềm dùng chung; thường xuyên cập nhật số liệu, thực hiện báo cáo điện tử để phát triển kho dữ liệu số của Ngành; nâng cao trình độ kỹ năng số để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Hoàn thiện, mở rộng chức năng phần mềm dùng chung của Ngành sâu rộng tới các đơn vị, trong tất cả các lĩnh vực; phát triển kho dữ liệu số liền mạch, thống nhất và an toàn phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ theo yêu cầu.

Để thực hiện các nội dung trên, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, kế hoạch của Chính phủ, Quân ủy Trung ương, BQP về phát triển Chính phủ điện tử, thực hiện CĐS hướng tới Chính phủ số. Trong đó, tập trung vào Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15-6-2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 4396/KH-BQP của BQP; Kế hoạch số 557/KH-TCHC của TCHC. Việc quán triệt, giáo dục phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, phù hợp với từng đối tượng, gắn nhận thức với hành động, tạo sự thống nhất cao với quan điểm, chủ trương của BQP. Gắn ứng dụng CNTT, CĐS phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số với các phong trào thi đua, coi đó là một trong những nội dung, mục tiêu xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, sự quản lý của cán bộ chủ trì các cấp đối với công tác ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử, thực hiện CĐS hướng tới Chính phủ số; đưa vào nghị quyết, kế hoạch hoạt động hằng năm. Chú trọng gắn chặt hoạt động lãnh đạo của tổ chức Đảng với công tác quản lý, điều hành của cán bộ chủ trì và tinh thần tích cực, tự giác của cán bộ, đảng viên. Chuẩn hóa thông tin, quy trình nghiệp vụ ở tất cả các khâu nghiệp vụ, đơn vị các cấp; triển khai toàn diện, đồng bộ bảo đảm chặt chẽ, nền nếp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử, thực hiện CĐS hướng tới Chính phủ số ở từng cơ quan, đơn vị.

Ba là, xây dựng các nền tảng số, ứng dụng số đảm bảo kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu và đẩy mạnh xây dựng hạ tầng mạng theo mô hình mạng an toàn, đồng bộ, hiện đại. Hạ tầng mạng cần phải đầu tư trước một bước làm cơ sở cho việc ứng dụng các phần mềm dùng chung của Ngành. Do vậy, cần phải tiếp tục đầu tư củng cố, nâng cấp, mở rộng mạng TSLqs đến các cơ quan, đơn vị cấp trung (lữ) đoàn và tương đương kết hợp triển khai mạng máy tính an toàn. Chủ động nghiên cứu các công nghệ số ứng dụng trong các hoạt động, đáp ứng yêu cầu của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư, ưu tiên ứng dụng, phát triển CNTT trong các hệ thống thông tin quản lý, chỉ huy, điều hành.

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng các phần mềm dùng chung sâu rộng tới các đơn vị trong toàn quân; đổi mới lề lối, phương thức làm việc. Các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, vận dụng nhiều nguồn kinh phí đầu tư cho ứng dụng CNTT bảo đảm thiết thực và đạt hiệu quả. Tăng cường chuyển nhận văn bản không mật và xử lý công việc trên môi trường mạng. Duy trì hoạt động Cổng Thông tin điện tử và các phần mềm dùng chung của Ngành phục vụ công tác quản lý, chỉ huy điều hành.

Năm là, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách vững mạnh, thực hiện tốt chức năng tham mưu với cấp ủy, cán bộ chủ trì và là lực lượng nòng cốt trong công tác ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử, thực hiện CĐS hướng tới Chính phủ số. Cấp ủy các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cơ quan CNTT có tổ chức bộ máy tinh, gọn, mạnh, hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, giữ vững nguyên tắc, linh hoạt, nhạy bén trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch lành mạnh, trung thực, tận tụy với công việc, không ngại khó khăn, gian khổ; có phương pháp, tác phong công tác tốt; nắm chắc luật pháp, tinh thông về nghiệp vụ.

Những kết quả bước đầu nói trên có ý nghĩa quan trọng trong CĐS công tác doanh trại. Tuy nhiên, nội dung CĐS còn rất nhiều, mục tiêu CĐS hướng đến là cung cấp thông tin, giữ liệu số theo thời gian thực; phân tích đưa ra các phương án để hỗ trợ người chỉ huy ra quyết định. Do đó, cần tiếp tục phát huy cao hơn nữa kết quả CĐS đã đạt được; tích cực, chủ động phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị để thực hiện CĐS ngành Doanh trại, góp phần thực hiện thành công CĐS công tác hậu cần Quân đội, xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thiếu tướng NGUYỄN QUANG BỈNH-Cục trưởng Cục Doanh trại/TCHC