Theo quy định tại Điều 65 Luật BHXH năm 2014, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng ra nước ngoài để định cư được giải quyết hưởng trợ cấp một lần. Mức trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu được tính theo thời gian đã đóng BHXH. Trong đó, mỗi năm đóng BHXH trước năm 2014 được tính bằng 1,5 tháng lương hưu đang hưởng, mỗi năm đóng BHXH từ năm 2014 trở đi được tính bằng 02 tháng lương hưu đang hưởng. Sau đó mỗi tháng đã hưởng lương hưu thì mức trợ cấp một lần là 0,5 tháng lương hưu. Mức thấp nhất bằng 03 tháng lương hưu đang hưởng.

Đồng chí Nguyễn Văn Xuân hỏi: Tôi sinh tháng 10/1970, là lao động hợp đồng tại một doanh nghiệp Quân đội, có thời gian đóng BHXH là 22 năm, trong đó có 17 năm 09 tháng làm nghề khai thác mỏ hầm lò. Vậy đến tháng 8/2022, tôi có đủ điều kiện nghỉ hưu không?

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động năm 2019 sửa đổi, Điều 54 Luật BHXH năm 2014, thì: Người lao động, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò thì được nghỉ hưu với mốc tuổi có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động làm việc trong điều kiện bình thường quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động. Về tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động, thì “Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.” Cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Như vậy, mốc tuổi nghỉ hưu đối với người làm công việc khai thác than trong hầm lò năm 2022 của nam là 50 tuổi 06 tháng, nữ là 45 tuổi 08 tháng. Trường hợp của đồng chí, tính đến tháng 8/2022 là 51 tuổi 10 tháng và có 22 năm đóng BHXH, trong đó có 17 năm 09 tháng làm công việc khai thác than trong hầm lò, đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định.

Quy định về thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) có giá trị sử dụng nối tiếp và thời gian tham gia BHYT liên tục của người tham gia BHYT thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng?

Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 143/2020/TT-BQP ngày 08/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng quy định:

Tham gia BHYT liên tục kể từ lần thứ hai trở đi thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng nối tiếp với ngày hết hạn của thẻ lần trước. Thời gian tham gia BHYT liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp với ngày hết hạn của thẻ lần trước; trường hợp gián đoạn tối đa không quá 03 tháng.

Trách nhiệm của quân nhân trong thực hiện BHYT?

Điều 27 Thông tư liên tịch số 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC ngày 20/6/2016 quy định trách nhiệm của quân nhân trong thực hiện BHYT:

Nắm vững các quy định về chính sách BHYT đối với đối tượng quân nhân. Thực hiện đầy đủ các quy định về việc kê khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác các thông tin để cấp thẻ BHYT; chấp hành nghiêm chỉnh quy định về quản lý thẻ BHYT tại đơn vị và khi đi khám chữa bệnh. Giữ gìn thẻ BHYT, không tẩy xóa, sửa chữa, không cho người khác mượn thẻ BHYT; sử dụng thẻ BHYT đúng mục đích. Chấp hành các quy định và hướng dẫn của cơ quan BHXH, cơ sở khám chữa bệnh khi đến khám chữa bệnh, thực hiện đúng quy trình, thủ tục đi khám chữa bệnh. Báo cáo, phản ánh kịp thời với cấp có thẩm quyền về việc thực hiện chế độ, chính sách BHYT của cơ sở khám chữa bệnh BHYT, của cơ quan BHXH đối với mình.

Ban Biên tập