Vang vọng lời Bác năm xưa, mỗi dịp vui xuân, đón tết Nguyên đán của dân tộc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) gửi lời chúc năm mới tới toàn thể đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài phát huy trí tuệ, bản lĩnh, truyền thống yêu nước, kiên cường, bất khuất của dân tộc, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, đoàn kết thi đua yêu nước, giành thắng lợi mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.  

Trong những giờ phút thiêng liêng chuyển sang năm mới, tự hào vững bước dưới Quân kỳ “Quyết chiến, quyết thắng”, cán bộ, chiến sĩ Quân đội khắc sâu lời chúc năm mới của Bác; tin tưởng tuyệt đối vào vai trò lãnh đạo của Đảng, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, nắm chắc tay súng, giữ vững biên cương, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân. 

* “Chiến sĩ thi giết giặc/ Đồng bào thi tăng gia/ Năm mới thi đua mới/ Thắng lợi ắt về ta”.  Là lời trong bài Thơ chúc tết Xuân Nhâm Thìn (1952) của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đăng trên Báo Nhân dân, số 42,  ngày 24-1-1952.

Thấm nhuần tinh thần thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, công tác thi đua và phong trào thi đua (PTTĐ) Quyết thắng trong toàn quân được duy trì thường xuyên, liên tục và đã trở thành truyền thống, kinh nghiệm quý báu, cổ vũ động viên cán bộ, chiến sĩ lập nên những chiến công oanh liệt trong kháng chiến giải phóng dân tộc và trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. PTTĐ đã trực tiếp góp phần rèn luyện, xây dựng bản lĩnh, nhân cách quân nhân, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ; phát huy vai trò tiên phong của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tạo cơ sở chính trị, tinh thần vững chắc để phát huy sức mạnh tổng hợp và khả năng SSCĐ của quân đội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

* “Người bệnh phó thác tính mệnh của họ nơi các cô, các chú. Chính phủ phó thác cho các cô, các chú việc chữa bệnh tật và giữ sức khỏe cho đồng bào. Đó là một nhiệm vụ rất vẻ vang. Vì vậy, cán bộ cần phải thương yêu, săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn. “Lương y phải như từ mẫu” câu nói ấy rất đúng”. Là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong Thư gửi Hội nghị cán bộ y tế, ngày 27-2-1955.

Trong tình hình hiện nay, việc chăm lo hạnh phúc, phát triển toàn diện con người Việt Nam đặt ra yêu cầu mới, lời dạy của Bác vẫn giữ nguyên giá trị, chính là tư tưởng chỉ đạo, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quan tâm, chăm lo, thực hiện chiến lược đó. Quân đội Nhân dân Việt Nam là quân đội của dân, do dân và vì dân; vì vậy, mỗi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Quân y phải nhận thức đúng đắn và quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác. Tích cực rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, giỏi về y thuật, sáng về y đức. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo lời Bác dạy. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe bộ đội và Nhân dân. Tiếp tục tổ chức nhiều chương trình hành động thiết thực, hiệu quả hướng về cộng đồng như các hoạt động tình nguyện, khám, chữa bệnh miễn phí ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Thực hiện có hiệu quả PTTĐ Ngành, thực sự xứng đáng như “mẹ hiền”,  “từ mẫu” của bệnh nhân.

BAN BIÊN TẬP

(Trích “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa” do NXB Chính trị Sự thật xuất bản năm 2019)