Do vậy, ngoài những tiêu chuẩn chung của người cán bộ Quân đội, đội ngũ cán bộ hậu cần ở cơ quan cấp chiến lược (gọi chung là đội ngũ cán bộ hậu cần CQCL) còn phải có những yêu cầu phẩm chất riêng cao hơn, toàn diện hơn, đó là: Phải có đầy đủ những yếu tố cần thiết cả về phẩm chất và năng lực để lãnh đạo, chỉ đạo ở tầm chiến lược; có kiến thức toàn diện về quân sự, quốc phòng, kinh tế - xã hội của đất nước, nhiệm vụ của Quân đội; nắm chắc các loại hình đơn vị toàn quân, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật, chiến thuật ngành Hậu cần, kiến thức về kinh tế, pháp luật; nguyên tắc tổ chức bảo đảm hậu cần; có khả năng tư duy độc lập, sáng tạo, tham mưu đề xuất với Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng BQP tổng kết, hoạch định chính sách ở tầm chiến lược; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác bảo đảm hậu cần các cơ quan, đơn vị toàn quân trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và nhiệm vụ đột xuất khác.

Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ hậu cần CQCL, trong những năm qua, Đảng ủy, Chỉ huy Tổng cục Hậu cần (TCHC) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hậu cần CQCL, coi đó là nhân tố quyết định để xây dựng Tổng cục vững mạnh, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc những quan điểm, chủ trương của Đảng, Quân ủy Trung ương về công tác cán bộ; bám sát tình hình thực tiễn đội ngũ cán bộ trong Tổng cục, Đảng uỷ Tổng cục đã cụ thể hóa và đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo xây dựng, nâng cao chất lượng cán bộ hậu cần CQCL.

leftcenterrightdel

Bộ đội Trung đoàn 274, Sư đoàn 377 (Quân chủng Phòng không - Không quân) chăm sóc vườn rau. Ảnh minh họa: qdnd.vn 

Ngày 5-7-2019, Đảng ủy Tổng cục đã ban hành Nghị quyết số 803-NQ/ĐU về xây dựng đội ngũ cán bộ trong TCHC, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tháng 5-2022 đã tiến hành sơ kết, đồng thời ban hành Kết luận số 263-KL/ĐU ngày 24-5-2022, kịp thời bổ sung các giải pháp lãnh đạo trong xây dựng đội ngũ cán bộ hậu cần CQCL. Từng cấp ủy đã tập trung bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tính chuyên môn, tính chuyên nghiệp, trách nhiệm nêu gương và tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ hậu cần CQCL; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ; coi trọng việc nhận xét đánh giá, lựa chọn để quy hoạch, bố trí, sắp xếp, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển phù hợp với phẩm chất, năng lực, sở trường của từng cán bộ và yêu cầu, nhiệm vụ của từng chức danh. Công tác đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện chặt chẽ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp chiến lược đã gắn với quy hoạch, kế hoạch sử dụng; kết hợp giữa cử cán bộ đi đào tạo tại các học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội với bồi dưỡng tại chức; cấp trên bồi dưỡng cho cấp dưới; cán bộ lớp trước có trình độ chuyên môn giỏi, kinh nghiệm thực tiễn tốt bồi dưỡng, truyền thụ cho cán bộ lớp sau. Công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ.

Đội ngũ cán bộ hậu cần CQCL đến nay cơ bản đủ về số lượng theo nhu cầu biên chế; cơ cấu cân đối, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan; chất lượng ngày được nâng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tham mưu, chỉ đạo ở tầm chiến lược; có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng, trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, với Nhân dân, có ý thức cảnh giác cách mạng cao, có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, lối sống trong sạch, lành mạnh, luôn đề cao trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống. Năng lực lãnh đạo, chỉ huy quản lý; trình độ chuyên môn, kỹ thuật nghiệp vụ có bước phát triển tiến bộ theo kịp yêu cầu xây dựng Quân đội trong giai đoạn mới. Cụ thể là:

Cán bộ hậu cần cấp Tổng cục: 100% được đào tạo cơ bản, trưởng thành qua thực tiễn chỉ huy quản lý ở cơ quan, đơn vị các cấp trong và ngoài Tổng cục; trong đó, 20% cán bộ trải qua chỉ huy, quản lý cấp quân đoàn, 80% qua chủ trì cơ quan hậu cần cấp quân khu, quân đoàn và tương đương; vì vậy có nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy điều hành; có kiến thức tổng hợp, tư duy phân tích, dự báo tình hình, tham mưu, đề xuất và xử lý tình huống ở tầm chiến lược.

Cán bộ hậu cần cấp cục: 100% được đào tạo cơ bản, có trình độ đại học, trong đó có 47,62% có trình độ sau đại học; được trưởng thành qua thực tiễn chỉ huy, quản lý đơn vị cấp dưới, có 52,38% đã được bồi dưỡng qua thực tế chỉ huy, quản lý cơ quan hậu cần quân khu, quân đoàn, quân binh chủng; có tư duy dự báo và khả năng tham mưu, xử lý tình huống ở tầm chiến dịch, chiến lược; có năng lực, kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ.

Đội ngũ cán bộ chuyên môn khối CQCL có sự phát triển khá toàn diện, cơ bản đủ về số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng được nâng cao; phần lớn được đào tạo ở bậc đại học, trên 43,75% có trình độ sau đại học. Đa số qua chỉ huy, quản lý cơ quan, đơn vị cấp dưới, có 65,63% được tuyển chọn từ cơ quan hậu cần trong toàn quân; có khả năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, hướng dẫn tổ chức thực hiện theo từng lĩnh vực chuyên môn; phương pháp tác phong công tác khoa học, giữ được nguyên tắc.

Tuy nhiên, hiện nay đội ngũ cán bộ hậu cần CQCL còn có những mặt hạn chế, bất cập. Nghị quyết số 803- NQ/ĐU và Kết luận số 263-KL/ĐU của Đảng ủy Tổng cục đã chỉ ra những khuyết điểm, nguyên nhân, trong đó có khuyết điểm về xây dựng đội ngũ cán bộ hậu cần CQCL, đó là: Trong xây dựng quy hoạch cán bộ nguồn kế cận, kế tiếp còn mỏng; có nơi cơ cấu 3 độ tuổi chưa phù hợp; điều hành thực hiện quy hoạch cán bộ có đơn vị thiếu kiên quyết, tỷ lệ cán bộ trẻ được bổ nhiệm ít. Một số cán bộ ở cơ quan cục, Tổng cục trình độ năng lực chuyên môn, nhất là trình độ ngoại ngữ, khả năng dự báo, nắm bắt, xử lý thông tin, tham mưu đề xuất những vấn đề mới còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ. Những hạn chế, bất cập nêu trên có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, song chủ yếu là do công tác quản lý, đánh giá, nhận xét cán bộ có cấp ủy còn biểu hiện chung chung, chưa chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm của cán bộ. Một số đồng chí cán bộ nhận thức, trách nhiệm còn hạn chế, chưa tự giác tích cực học tập, gương mẫu tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu vươn lên để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ.

Những năm tới, thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương và Kế hoạch số 1228/KH-BQP ngày 25-4-2022 của BQP về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo; xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2025 cơ bản tinh, gọn, mạnh; tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; theo đó, cơ quan hậu cần, cơ quan kỹ thuật các cấp trong toàn quân sáp nhập thành cơ quan hậu cần - kỹ thuật, trong đó sáp nhập Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật thành Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật. Đội ngũ cán bộ có sự biến động lớn cả về số lượng và cơ cấu, nhưng chất lượng phải được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội. Đội ngũ cán bộ hậu cần CQCL có vị trí, vai trò rất quan trọng trong nghiên cứu, tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức bảo đảm hậu cần để góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra, đòi hỏi phải tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ hậu cần nói chung, đội ngũ cán bộ hậu cần CQCL nói riêng ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ của Quân đội trong giai đoạn mới.

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19-5-2018 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 109-NQ/QUTW ngày 11-2-2019 của Quân ủy Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Nghị quyết số 803-NQ/ĐU và Kết luận số 263-KL/ĐU của Đảng ủy TCHC. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ hậu cần CQCL cần quán triệt, thực hiện tốt những giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đi đôi với phát huy trách nhiệm của chính ủy (bí thư), người chỉ huy và các cơ quan, các ngành trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ hậu cần cấp chiến lược

Các cấp ủy, tổ chức đảng, người chỉ huy các cơ quan, đơn vị phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm triển khai đồng bộ hiệu quả công tác cán bộ và tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ hậu cần CQCL. Phải quán triệt, nắm vững các quan điểm, tư tưởng của Đảng, chủ trương, hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên, nhất là yêu cầu, tiêu chí, tiêu chuẩn đối với cán bộ hậu cần chiến lược, để chủ động đề ra những giải pháp lãnh đạo phù hợp, sát với tình hình thực tiễn, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hậu cần CQCL, người đứng đầu các cơ quan tham mưu chuyên ngành, đảm bảo có năng lực dự báo, tầm nhìn chiến lược, khả năng tư duy, phản biện trong tham mưu đề xuất và cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả. Xây dựng đồng bộ đội ngũ cán bộ ở các cấp từ chỉ huy Tổng cục, chỉ huy các cục đến đội ngũ cán bộ các cơ quan chuyên ngành cấp chiến lược. Chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương, tính chuyên môn, chuyên nghiệp, tinh thần, thái độ phục vụ bộ đội, phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ hậu cần CQCL. Cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương, quy định, quy chế của Đảng để kiểm soát trong tuyển chọn, điều động, bổ nhiệm, sử dụng đội ngũ cán bộ ở các CQCL. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ; chống mọi biểu hiện dân chủ hình thức, độc đoán, gia trưởng, cá nhân chủ nghĩa, cục bộ địa phương; đồng thời, phát huy đầy đủ trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hậu cần CQCL đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hai là, đánh giá chính xác, lựa chọn những cán bộ hậu cần tiêu biểu xuất sắc, được kiểm nghiệm trong thực tiễn để sắp xếp đưa vào nguồn quy hoạch các chức danh chỉ huy, quản lý cơ quan hậu cần cấp chiến lược

Quy hoạch cán bộ là khâu trung tâm của toàn bộ công tác cán bộ “Tiến hành quy hoạch cán bộ phải vừa đáp ứng nhiệm vụ trước mắt, vừa đáp ứng nhiệm vụ lâu dài”, vì vậy phải thực hiện tốt quy trình, nguyên tắc và trách nhiệm của cấp ủy theo phân cấp trong xây dựng và điều hành, thực hiện quy hoạch cán bộ. Cùng với việc quy hoạch tổng thể đội ngũ cán bộ cơ quan hậu cần chiến lược, cần nâng cao chất lượng quy hoạch cán bộ chỉ huy quản lý các cục, chỉ huy các cơ quan chuyên ngành, đảm bảo sự kế thừa, liên tục, vững chắc trong quá trình chuyển tiếp giữa các thế hệ cán bộ.

Xuất phát từ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ hậu cần CQCL như đã nêu trên, do vậy, phải tích cực, chủ động tạo được nguồn cán bộ từ xa, sớm phát hiện những cán bộ hậu cần trẻ có triển vọng, những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua và hoạt động thực tiễn ở các đơn vị trong Tổng cục và ngành Hậu cần toàn quân. Đánh giá chính xác, sàng lọc chặt chẽ, lựa chọn kỹ để tuyển chọn về cơ quan hậu cần chiến lược; đưa vào quy hoạch, định hướng đi đào tạo, bồi dưỡng hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh trước khi bổ nhiệm, vừa thực hiện được mục tiêu trẻ hóa đội ngũ cán bộ, đồng thời có điều kiện lựa chọn, bồi dưỡng nguồn cán bộ hậu cần cho cấp cao hơn. Như vậy sẽ hình thành các lớp cán bộ hậu cần trẻ tuổi kế tiếp nhau dự nguồn cho đội ngũ cán bộ quản lý, chỉ huy từ cấp phòng đến chỉ huy cấp cục và Tổng cục. Quản lý, điều hành thực hiện quy hoạch phải kiên quyết; khi điều động, bổ nhiệm, luân chuyển để tạo nguồn cần chú ý xem xét cán bộ trong quy hoạch trước; phải nhất quán không bổ nhiệm người ngoài quy hoạch vào các vị trí chỉ huy, quản lý cao hơn chức vụ hiện tại của cán bộ.

Ba là, bổ sung, hoàn thiện kiến thức, nâng cao trình độ toàn diện cho đội ngũ cán bộ hậu cần cơ quan chiến lược

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hậu cần CQCL có chất lượng cao, số lượng và cơ cấu hợp lý, đảm bảo tính liên tục, kế thừa và phát triển, đáp ứng yêu cầu kiện toàn tổ chức và nhiệm vụ bảo đảm hậu cần trong giai đoạn mới, vừa là nhiệm vụ trước mắt, vừa có tính chiến lược lâu dài. Để làm tốt nhiệm vụ này, từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải bám sát quy hoạch, có chương trình, kế hoạch cụ thể, tổ chức nền nếp, bài bản, chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ ở các CQCL, cán bộ mới, cán bộ trong nguồn quy hoạch chỉ huy, quản lý cấp chiến lược; phải tích cực, chủ động tạo nguồn đào tạo từ xa, vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa chuẩn bị đội ngũ cán bộ hậu cần ở CQCL lâu dài. Thực hiện đa dạng các hình thức đào tạo, bồi dưỡng; kết hợp cử cán bộ đi đào tạo các trường trong Quân đội với đào tạo các trường ngoài Quân đội. Đồng thời bố trí, sử dụng cán bộ sau đào tạo hợp lý, vừa đảm bảo đúng mục tiêu đào tạo, vừa phát huy tốt nhất trình độ chuyên môn và khả năng của cán bộ.

Duy trì nền nếp chế độ học tập lý luận chính trị, các nghị quyết, chính sách, pháp luật mới của Đảng và Nhà nước. Quan tâm bồi dưỡng, trang bị cho cán bộ hậu cần CQCL kiến thức toàn diện, nhất là kiến thức mới về tầm nhìn chiến lược, chuyển đổi số, kinh tế số, chính phủ điện tử, kiến thức về quản lý nhà nước, pháp luật; cả về kỹ năng, phương pháp tác phong công tác, khả năng tư duy trong tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện ở từng lĩnh vực mình phụ trách. Có kế hoạch, biện pháp phù hợp trong đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện thử thách đối với cán bộ trong nguồn quy hoạch cấp cục và cấp Tổng cục. Bí thư cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên phải có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong quy hoạch, nhất là đối với cấp phó cùng cấp và cán bộ chủ trì cấp dưới trực tiếp.

Bốn là, bố trí, sắp xếp, sử dụng đội ngũ cán bộ hậu cần cơ quan chiến lược đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

Bố trí, sắp xếp, sử dụng cán bộ bao gồm việc điều động, bổ nhiệm, sắp xếp cán bộ, đây là một khâu quan trọng trong công tác cán bộ. Bởi vì, bố trí, sử dụng cán bộ phản ánh quan điểm, lập trường, phương châm, phương hướng, nguyên tắc của Đảng trong công tác cán bộ. Vì vậy, việc bố trí, sắp xếp, điều động, bổ nhiệm cán bộ hậu cần ở CQCL phải bám sát quy hoạch, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, phải“lấy việc để đặt người, chứ không vì người mà đặt việc”; giải quyết tốt mối quan hệ giữa nguyên tắc và hoàn cảnh cụ thể, giữa việc chung và tính cách, sở trường của cán bộ; kết hợp giữa cán bộ cũ và mới, cán bộ cao tuổi với cán bộ trẻ tuổi, đảm bảo tính kế thừa liên tục trong mỗi cơ quan, mỗi ban chỉ huy, từ chỉ huy Tổng cục đến các cơ quan chuyên ngành. Trong điều động, bổ nhiệm, cần thực hiện tốt phương châm có tuần tự, có vượt chức, có vào, có ra, có lên, có xuống để phát hiện bồi dưỡng cán bộ có phẩm chất, năng lực và triển vọng tốt, đồng thời sàng lọc cán bộ có chất lượng thấp. Kết hợp giữa ổn định để chuyên môn hóa sâu với luân chuyển để thử thách, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng năng lực lãnh đạo, chỉ huy và kinh nghiệm thực tiễn cho cán bộ. Việc bố trí sử dụng cán bộ hậu cần ở CQCL đúng với phẩm chất, năng lực, sở trường là một yêu cầu rất cao trong xây dựng đội ngũ cán bộ hậu cần CQCL. Do vậy, các cấp ủy trong Tổng cục phải dân chủ trong khâu xem xét, lựa chọn để đưa ra quyết nghị, quyết định và đó phải là quyết nghị, quyết định của tập thể cấp ủy (ban thường vụ), gắn với trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu trong công tác cán bộ.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ và thực hiện nghiêm việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

Quy định chặt chẽ và thực hiện nghiêm quy trình công tác cán bộ; xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu trong công tác cán bộ. Mở rộng dân chủ, phát huy vai trò của các cấp, các ngành trong tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ hậu cần CQCL. Thực hiện nghiêm các quy định, quy chế của Trung ương, Quân ủy Trung ương và của Tổng cục, nhằm kiểm soát chặt chẽ, sàng lọc kỹ, thay thế kịp thời những cán bộ năng lực hạn chế, uy tín thấp, không đủ sức khỏe, có sai phạm, không để giữ chức vụ đến hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm hoặc đến tuổi nghỉ hưu; không lấy việc bố trí chức vụ, phong, thăng quân hàm, nâng lương đối với cán bộ ở CQCL để thực hiện chính sách cán bộ. Kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng, không đảm bảo đủ các tiêu chuẩn, điều kiện, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống vào đội ngũ cán bộ đương chức và cán bộ trong quy hoạch ở các CQCL. Xử lý kịp thời, nghiêm minh tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, có tư tưởng cục bộ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ.

Xây dựng đội ngũ cán bộ hậu cần CQCL đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới là vấn đề hệ trọng, có ý nghĩa then chốt, quyết định để xây dựng TCHC và ngành Hậu cần Quân đội vững mạnh, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Nhìn lại chặng đường 74 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, chúng ta có quyền tự hào rằng, lớp lớp các thế hệ cán bộ hậu cần CQCL luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Quân đội giao cho, tiếp tục tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của TCHC và ngành Hậu cần Quân đội. Vì vậy, từng cấp ủy, tổ chức đảng, người chỉ huy, cơ quan chính trị trong Tổng cục phải quán triệt và triển khai thực hiện tốt các quan điểm, chủ trương của Đảng; chỉ thị, nghị quyết, quy định của Quân ủy Trung ương, BQP, bám sát thực tiễn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cả nhận thức và cách làm; có các giải pháp cụ thể để nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ hậu cần CQCL đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trung tướng ĐỖ VĂN THIỆN - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Hậu cần