Quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng (BQP); chương trình, kế hoạch xây dựng VBQPPL hằng năm và hướng dẫn của cơ quan nghiệp vụ cấp trên, TCHC đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng liên quan tổ chức nghiên cứu, rà soát, đề xuất với BQP chương trình xây dựng VBQPPL của Bộ thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực Hậu cần Quân đội và tổ chức soạn thảo, đảm bảo chất lượng, cụ thể là:

Năm 2023, TCHC được BQP giao xây dựng 2 nghị định của Chính phủ, 1 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 26 thông tư của Bộ trưởng BQP. Tổng cục ban hành Kế hoạch số 27/KH-TCHC ngày 17-2-2023 triển khai công tác xây dựng VBQPPL trong Tổng cục; đồng thời tổ chức 2 hội nghị rút kinh nghiệm, triển khai công tác xây dựng VBQPPL năm 2023; tổ chức tập huấn công tác xây dựng VBQPPL, văn bản hành chính cho hơn 410 cán bộ, nhân viên cơ quan, đơn vị trong Tổng cục. Quá trình tổ chức soạn thảo, Tổng cục đã báo cáo và được BQP đồng ý tạm dừng 4 văn bản, đó là: Nghị định quy định về huy động ngành Y tế khi có chiến tranh và tình trạng khẩn cấp; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về điều kiện, đối tượng và tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ trong BQP; Thông tư quy định kiểu mẫu, màu sắc trang phục nghiệp vụ của lực lượng phóng viên báo và truyền hình Quân đội; Thông tư quy định tiêu chuẩn trang phục nghiệp vụ của lực lượng phóng viên báo và truyền hình Quân đội.

Cùng với đó, TCHC đã chỉ đạo các cơ quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ và trình BQP xem xét ban hành một số thông tư thuộc Chương trình của các năm trước, trong đó, Bộ trưởng đã ký ban hành 3 thông tư: Thông tư số 37/2023/TT-BQP ngày 13-6-2023 của Bộ trưởng BQP quy định về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quân y; Thông tư số 34/2023/TT-BQP ngày 29-5-2023 của Bộ trưởng BQP ban hành Điều lệ công tác Tham mưu Hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam; Thông tư số 36/2023/TT-BQP ngày 29-5-2023 của Bộ trưởng BQP ban hành Điều lệ công tác Doanh trại Quân đội nhân dân Việt Nam và các điều lệ: Điều lệ công tác Hậu cần, Điều lệ công tác Xăng dầu, Điều lệ công tác Quân nhu, Điều lệ công tác Quân y đã trình Bộ trưởng xem xét ban hành.

leftcenterrightdel

TCHC tổ chức tập huấn công tác xây dựng VBQPPL, văn bản hành chính năm 2023 (Tháng 4-2023). Ảnh: Hoàng Hiền 

Hiện tại, TCHC đã hoàn thành Chương trình soạn thảo năm 2023, trong đó đã báo cáo BQP trình Chính phủ ban hành Nghị định của Chính phủ về người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc lực lượng vũ trang. Đồng thời, Bộ trưởng đã ký ban hành 24 thông tư, trong đó có 01 thông tư quy định chi tiết Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 (Thông tư số 105/2023/TT-BQP ngày 6-12-2023 về quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của BQP); Thông tư ban hành Quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin (Thông tư số 119/2023/TT-BQP ngày 22-12-2023); Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 205/2016/TT-BQP ngày 13-12-2016 của BQP quy định tiêu chuẩn định lượng ăn; quân trang nghiệp vụ, quân trang tăng thêm; trang bị, dụng cụ cấp dưỡng nhà ăn, nhà bếp và nhu yếu phẩm đối với lực lượng tàu ngầm (Thông tư số 141/2023/TT-BQP ngày 25-12-2023)... Phối hợp với Vụ Pháp chế/BQP và các cơ quan chức năng đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 68/2017/TT-BQP ngày 1-4-2017 của Bộ trưởng BQP Quy định và hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ trong BQP.

Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác soạn thảo VBQPPL, năm 2023, Tổng cục đã chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL thuộc ngành, lĩnh vực Hậu cần Quân đội. Đã xây dựng và hoàn thành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa VBQPPL thuộc ngành, lĩnh vực Hậu cần Quân đội kỳ 2019 - 2023, gồm: 117 VBQPPL còn hiệu lực, 68 văn bản hết hiệu lực toàn bộ, 12 văn bản hết hiệu lực một phần và 18 văn bản có nội dung cần sửa đổi, bổ sung, thay thế. Cục Quân y thực hiện bãi bỏ 132 văn bản do Cục ban hành không còn phù hợp về phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn hiện nay. Rà soát, báo cáo BQP việc thực hiện đánh giá tác động chính sách; đánh giá tác động thủ tục hành chính (TTHC) trong xây dựng dự  thảo  VBQPPL có quy định về TTHC; rà soát và xử lý kết quả rà soát VBQPPL phục vụ triển khai Đề án 06, trong đó đề xuất bãi bỏ Thông tư số 97/2015/TT-BQP ngày 31-8-2015 của Bộ trưởng BQP Quy định điều kiện dự thi nâng hạng, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng của phương tiện làm nhiệm vụ quốc phòng. Phối hợp, đề xuất bãi bỏ Thông tư số 20/2010/TT-BQP ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tổng Công ty 28. Cùng với việc rà soát VBQPPL, TCHC đã quan tâm chỉ đạo và tổ chức tốt công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm nội bộ trong TCHC; các cơ quan, đơn vị tự kiểm tra 78 văn bản quy phạm nội bộ (quy định, quy chế, điều lệ, quy trình) do Thủ trưởng BQP và chỉ huy TCHC ban hành theo thẩm quyền để triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Kết quả kiểm tra, văn bản được ban hành đúng thẩm quyền; đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Triển khai Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ thuộc phạm vi chức năng được giao quản lý của TCHC giai đoạn 2022-2025, Tổng cục đã chỉ đạo các cơ quan rà soát hệ thống văn bản quy phạm nội bộ, qua rà soát đã thống kê, xác định 7 TTHC nội bộ nhóm B (TTHC nội bộ giữa các cơ quan, đơn vị trong BQP với nhau thuộc phạm vi được giao quản lý của TCHC quy định tại các văn bản do BQP ban hành); 3 TTHC nội bộ nhóm C (TTHC nội bộ giữa các cơ quan, đơn vị trong BQP với nhau quy định tại văn bản do TCHC ban hành); 4 TTHC nội bộ nhóm D (TTHC nội bộ giữa các cơ quan, đơn vị trong BQP với nhau quy định tại văn bản do Bộ Tham mưu, các cục chuyên ngành ban hành). Hiện đang chỉ đạo tiếp tục rà soát đơn giản hóa các TTHC nội bộ theo Kế hoạch đã xác định.

Có thể thấy, số lượng VBQPPL được giao xây dựng năm 2023 của TCHC rất lớn, một số văn bản có tính chất quan trọng, các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì soạn thảo đã tập trung trí tuệ, thời gian, tích cực, chủ động phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương và cơ quan liên quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, đã tích cực thực hiện tốt công tác rà soát, hệ thống hóa VBQPPL, kịp thời phát hiện những nội dung bất cập, không phù hợp, đề nghị cơ quan, cá nhân có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế hoặc ban hành mới phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của TCHC.

Trung tá Nguyễn Khắc Thiện, Trưởng ban Pháp chế TCHC