PVXin đồng chí cho biết việc xây dựng ngành Hậu cần Quân đoàn 3 chính quy, hiện đại có ý nghĩa quan trọng như thế nào trong giai đoạn hiện nay?

Thiếu tướng Thái Văn Minh:  Xây dựng ngành Hậu cần chính quy, từng bước hiện đại là một trong những nội dung xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đây là nội dung lớn, đòi hỏi cả quá trình lâu dài, có sự đầu tư của Đảng, Nhà nước, Quân đội về con người, cơ sở vật chất, trang bị và các mặt bảo đảm khác và phải có lộ trình, bước đi phù hợp với các chương trình, kế hoạch, mục tiêu cụ thể. Đối với Quân đoàn 3, đơn vị chủ lực đứng chân trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, nơi khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, kinh tế - xã hội địa phương chậm phát triển, đời sống bộ đội còn nhiều khó khăn…thì đây là một nhiệm vụ tất yếu, có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định đến việc nâng cao năng lực, khả năng bảo đảm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Quân đoàn trong thời kỳ mới.

PV: Những năm qua, Quân đoàn đã thực hiện những giải pháp gì để xây dựng ngành Hậu cần chính quy, từng bước hiện đại?

Thiếu tướng Thái Văn Minh.

Thiếu tướng Thái Văn Minh: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ này, trong những năm qua, Quân đoàn đã chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Quân đoàn tổ chức quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 623 - NQ/QUTW ngày 29/10/2012 của Quân ủy Trung ương và Kế hoạch số 979/KH - HC ngày 21/10/2013 của Tổng cục Hậu cần (TCHC) về công tác hậu cần quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Trên cơ sở đó, triển khai xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức thực hiện nghiêm túc, xác định được các mục tiêu, chỉ tiêu và các giải pháp tổ chức thực hiện cụ thể, gắn với tình hình thực tế Quân đoàn. Thường xuyên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục; trước hết làm cho lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị nói chung và cán bộ, nhân viên, chiến sĩ  hậu cần các cấp nói riêng nhận thức đúng, thống nhất về đẩy mạnh xây dựng chính quy công tác hậu cần trong tình hình mới; nêu cao trách nhiệm, tinh thần khắc phục khó khăn, tính tổ chức, tính khoa học, chấp hành kỷ luật, tích cực, chủ động hoàn thành nhiệm vụ trong mọi điều kiện, hoàn cảnh. Trong từng giai đoạn, theo yêu cầu, nhiệm vụ, xác định phù hợp các khâu, nội dung đột phá, với các chỉ tiêu, biện pháp cụ thể và huy động mọi nguồn lực cho việc xây dựng chính quy ngành Hậu cần. Chẳng hạn như: Thống nhất tổ chức biên chế Sư đoàn bộ binh 10 và 4 lữ đoàn binh chủng; rà soát, giảm biên chế 10% quân số ở cơ quan Cục Hậu cần đúng quy định. Tập trung xây dựng hoàn chỉnh hệ thống văn kiện hậu cần SSCĐ, thống nhất quy cách xếp đặt vật chất hậu cần dự trữ SSCĐ, tăng cường luyện tập các phương án, duy trì nghiêm túc nền nếp canh trực…. Nâng cao chất lượng huấn luyện hậu cần, nhất là diễn tập, hội thi, hội thao; đầu tư xây dựng thao trường huấn luyện, đổi mới mô hình, giáo án, phương pháp lên lớp; đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến trong công tác hậu cần….

Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan tham mưu, chính trị, kỹ thuật, lấy cơ quan hậu cần làm trung tâm, tổ chức thực hiện đồng bộ, kiên quyết, kịp thời khắc phục tồn tại, bất cập nảy sinh, rút kinh nghiệm và làm tốt sơ, tổng kết trong xây dựng chính quy hậu cần. Đẩy mạnh phong trào thi đua (PTTĐ) “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, PTTĐ của các chuyên ngành Hậu cần, gắn kết chặt chẽ với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, PTTĐ Quyết thắng, Cuộc vận động 50; xây dựng cơ quan, đơn vị hậu cần các cấp vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của lãnh đạo, chỉ huy các cấp; động viên cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong toàn cơ quan, đơn vị tích cực tham gia xây dựng chính quy hậu cần.

PV: Xin đồng chí cho biết một số kết quả nổi bật trong xây dựng ngành Hậu cần Quân đoàn chính quy, từng bước hiện đại những năm gần đây?

Thiếu tướng Thái Văn Minh: Nhờ chủ động khắc phục khó khăn và thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp tổ chức thực hiện, đến nay, kết quả xây dựng ngành Hậu cần Quân đoàn chính quy, từng bước hiện đại đã có bước chuyển rõ rệt, thể hiện trên nhiều mặt:

Trước hết là việc thống nhất tổ chức biên chế, quân số của cơ quan, đơn vị hậu cần các cấp; bảo đảm đúng, đủ các chức danh theo biểu tổ chức biên chế của Bộ Quốc phòng. Chất lượng văn kiện hậu cần SSCĐ thường xuyên được bổ sung, kiện toàn; dự trữ vật chất hậu cần; nền nếp canh trực; tổ chức luyện tập theo các phương án được duy trì nghiêm túc. Trong những năm qua, hậu cần các cấp đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm hậu cần cho đơn vị hành quân cơ động, diễn tập (cả đơn vị bộ binh và đơn vị cơ giới, cự ly từ 200 - 350km); tham gia giúp địa phương khắc phục hậu quả thiên tai. Thường xuyên tổ chức luyện tập cơ động toàn bộ phương tiện vận tải ra khu sơ tán; tham gia các hội thi hậu cần SSCĐ do TCHC tổ chức đều đạt giải cao. Thông qua diễn tập, báo động, cơ động xe vận tải, hội thao hội thi các cấp và kết quả kiểm tra của các đoàn thanh tra Bộ Quốc phòng cho thấy: khả năng tổ chức chỉ huy, hiệp đồng bảo đảm của chỉ huy hậu cần các cấp đã được nâng cao, ngành Hậu cần Quân đoàn đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Sau nhiều năm thực hiện chủ trương dồn dịch, sắp xếp, thống nhất trang bị vật chất, kết hợp tiếp nhận trang bị của trên với mua sắm đúng chủng loại, làm tốt công tác đăng ký, thống kê, bảo quản, quản lý, kiểm kê, điểm nghiệm... đến nay, cơ sở vật chất hậu cần trong toàn quân đoàn đã tương đối đầy đủ, đồng bộ, thống nhất. Hầu hết các đơn vị đã sử dụng máy móc trong sản xuất, chế biến, tăng gia sản xuất; doanh cụ, dụng cụ cấp dưỡng, trang bị nhà ăn, nhà bếp bảo đảm thống nhất, chính quy; các bệnh viện, bệnh xá đã được trên đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại, công nghệ cao...

Đối với công tác bảo đảm hậu cần thường xuyên: Đã thống nhất phương thức bảo đảm vật chất hậu cần trong toàn quân đoàn. Việc soạn thảo các văn kiện, mẫu biểu, sổ sách hậu cần thường xuyên thống nhất theo mẫu của TCHC. Chất lượng bảo đảm ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe bộ đội ngày càng được nâng lên, năm sau cao hơn năm trước; đặc biệt, đã tạo ra bước đột phá về xây dựng cảnh quan, môi trường chính quy, xanh, sạch, đẹp. Toàn Quân đoàn đã thống nhất mô hình tổ chức trạm chế biến thực phẩm tập trung; phát triển mô hình tăng gia sản xuất (TGSX) có chiều sâu, sản phẩm đa dạng, chất lượng cao; chuyển đổi vườn rau nhỏ lẻ thành vườn tập trung cấp trung đoàn, sư đoàn; phát triển mô hình các vườn cây ăn quả; xử lý tốt môi trường và sử dụng các chế phẩm sinh học bảo đảm an toàn vệ sinh lương thực, thực phẩm... 100% chỉ tiêu về hậu cần trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đoàn nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay đều đã đạt được, kết quả năm sau cao hơn năm trước. Trong đó, kết quả phát huy nội lực đạt trên 30 tỷ đồng (tập trung cho đầu tư xây dựng cảnh quan môi trường); giá trị thu lãi từ TGSX (đã trừ chi phí) năm 2019 đạt 1.380.000 đồng/người/năm = 105,6%KH; quân số khỏe bình quân các năm đều đạt 99% trở lên...

Công tác huấn luyện, xây dựng Ngành luôn được lãnh đạo, chỉ huy các cấp quan tâm. Trong tổ chức huấn luyện hậu cần cho các đối tượng thực hiện phương châm “cơ bản - thiết thực - vững chắc”, lấy huấn luyện, rèn luyện cán bộ chỉ huy, cơ quan hậu cần làm trọng tâm, coi trọng huấn luyện thực hành, đồng bộ, chuyên sâu. Thao trường huấn luyện hậu cần (quân nhu, quân y, vận tải) toàn Quân đoàn được xây dựng cơ bản, thống nhất. Hằng năm, đều tổ chức hội thi  thao trường, mô hình học cụ, giáo án bài giảng, sáng kiến cải tiến và hội thi về hậu cần chiến đấu ở các cấp, do đó tính thống nhất và chất lượng huấn luyện ngày càng được nâng lên. Toàn Quân đoàn đã chấp hành nghiêm và thực hiện thống nhất việc trang bị biển, bảng chính quy theo Quyết định số 1206/QĐ ngày 23/10/2006 của Bộ Tổng tham mưu; thống nhất việc đánh số và gắn biển tên nhà trong doanh trại Quân đội theo Quyết định số 133/2008/QĐ-BQP ngày 20/10/2008 của Bộ Quốc phòng.

PV: Mục tiêu, giải pháp xây dựng ngành Hậu cần Quân đoàn chính quy, từng bước hiện đại trong những năm tiếp theo là gì ?

Thiếu tướng Thái Văn Minh: Để góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới, Quân đoàn 3 nói chung và ngành Hậu cần Quân đoàn nói riêng cần phải nỗ lực cố gắng không ngừng, xác định rõ mục tiêu, giải pháp trong từng giai đoạn, từng năm. Trước mắt, tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ hậu cần các cấp, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ hậu cần có bản lĩnh chính trị, đủ năng lực, trình độ, đạo đức cách mạng, tác phong chính quy, phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả cao, đạt chuẩn mực của người cán bộ “Kiên định - trách nhiệm, đoàn kết - nêu gương- cần kiệm - tự lực”, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Tập trung xây dựng và củng cố các cơ sở, trang bị hậu cần bền, đẹp, ngày càng hiện đại; tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật trong điều hành, quản lý hậu cần. Thực hiện thành công Đề án xây dựng Bệnh viện Quân y 211 của Quân đoàn theo mô hình hướng tới bệnh viện thông minh. Đột phá vào những khâu yếu, mặt yếu, kiên quyết khắc phục triệt để những tồn tại, yếu kém; tập trung làm chuyển biến nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật, đảm bảo an toàn trong toàn Ngành.

Tiếp tục đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, tăng cường luyện tập theo các phương án, nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng, bảo đảm của đội ngũ cán bộ chỉ huy hậu cần các cấp, đủ khả năng xử trí mọi tình huống xảy ra. Đẩy mạnh phong trào phát huy  sáng kiến, cải tiến, khai thác, ứng dụng hiệu quả cao nhất các trang  bị hậu cần được trên đầu tư. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức bảo đảm vật chất hậu cần gắn với cơ chế quản lý tài chính mới trong quân đội; quản lý hậu cần thống nhất, chính quy. Xây dựng cơ quan, đơn vị hậu cần đạt vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.

Phát huy vai trò của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, đồng thời, đẩy mạnh PTTĐ “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” gắn với PTTĐ Quyết thắng và các cuộc vận động khác, đưa phong trào phát triển lên tầm cao mới, có chiều sâu, chiều rộng, vững chắc, có sức lan tỏa mạnh mẽ, thực sự là đòn bẩy thúc đẩy xây dựng ngành Hậu cần Quân đoàn chính quy, từng bước hiện đại, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Tư lệnh!

CÔNG SINH (thực hiện)