Chất lượng SPQN được quản lý bằng các tiêu chuẩn kỹ thuật (TCKT) trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Quản lý tốt chất lượng SPQN, đáp ứng mục đích, yêu cầu sử dụng, tránh lãng phí ngân sách là vấn đề luôn được ngành Quân nhu đặc biệt quan tâm.

Những năm qua, để quản lý chặt chẽ chất lượng SPQN, Cục Quân nhu và các cơ quan, đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp trong các khâu nghiệp vụ, từ lập nhu cầu, tạo nguồn, tiếp nhận, vận chuyển, cấp phát, bảo quản, sử dụng, thanh quyết toán... Việc quản lý SPQN được cụ thể hóa bằng các hướng dẫn, quy định của Bộ, Tổng cục Hậu cần, Cục Quân nhu  và áp dụng từ cơ quan cấp chiến lược đến đơn vị cơ sở. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sản xuất hàng quân nhu cơ bản chấp hành và thực hiện nghiêm túc các quy định quản lý chất lượng SPQN. Khâu nghiên cứu, thiết kế, phê duyệt mẫu và xây dựng TCKT sản phẩm, sản xuất... được thực hiện theo đúng quy trình. Bên cạnh đó, hằng năm, ngoài việc nắm chắc nhu cầu bảo đảm cho bộ đội, Cục Quân nhu coi trọng công tác tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá những sản phẩm chất lượng chưa phù hợp, hiệu quả sử dụng chưa cao... để tiếp tục nghiên cứu, cải tiến, điều chỉnh, hoàn thiện sản phẩm, đáp ứng yêu cầu và chất lượng, hiệu quả sử dụng, đồng thời lập kế hoạch xây dựng, sửa đổi, bổ sung TCKT làm cơ sở theo dõi, quản lý, nghiệm thu chất lượng SPQN.

leftcenterrightdel
 Tổng công ty 28 thực hiện chặt chẽ quy định quản lý chất lượng các sản phẩm quân trang. Ảnh: CTV

Trong khâu tạo nguồn, việc mua sắm SPQN được tổ chức theo hình thức tập trung ở cấp chiến lược và các đơn vị bằng ngân sách của Bộ Quốc phòng (BQP) phân cấp, cơ bản đáp ứng tiến độ, chất lượng, phục vụ kịp thời nhu cầu sử dụng của bộ đội. Để quản lý chất lượng sản phẩm (kể cả cấp chiến lược và đơn vị cơ sở), cơ quan chức năng của Cục Quân nhu thực hiện chặt chẽ các biện pháp nghiệp vụ từ khâu tiếp nhận, vận chuyển, cấp phát đến bảo quản. Yêu cầu cán bộ, nhân viên quân nhu khi tiếp nhận, cấp phát sản phẩm phải kiểm tra kỹ về số lượng, chất lượng theo TCKT bằng phương pháp cảm quan và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm. Cục Quân nhu thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan quân nhu cấp dưới thực hiện tốt công tác nhập, xuất, kiểm kê, điểm nghiệm SPQN trong kho và đang sử dụng để duy trì chất lượng theo niên hạn. Tuy nhiên, do SPQN gồm nhiều chủng loại, được sản xuất bằng nhiều chất liệu; do nhiều doanh nghiệp sản xuất, cung ứng; công nghệ sản xuất phức tạp, khó kiểm soát, quản lý..., nên công tác quản lý chất lượng SPQN được thực hiện bằng nhiều khâu nghiệp vụ, có sự tham gia của nhiều cơ quan chức năng. Trong khi đó, đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên trách làm nhiệm vụ tạo nguồn, mua sắm SPQN ở các cấp còn thiếu, phải kiêm nhiệm, trình độ kỹ thuật chuyên môn không đồng đều nên ảnh hưởng nhất định đến công tác quản lý chất lượng SPQN.

Để tăng cường công tác quản lý chất lượng SPQN thời gian tới,  cần thực hiện một số biện pháp sau:

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm cán bộ, nhân viên, chiến sĩ về công tác quản lý, sử dụng SPQN. Xác định trách nhiệm quản lý chất lượng SPQN không chỉ của cơ quan nghiệp vụ mà còn có trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp và người sử dụng. Đối với cán bộ, nhân viên quân nhu phải nắm chắc TCKT, niên hạn sử dụng, chế độ bảo quản SPQN... Khi được giao quản lý phải có nhận thức đúng, tinh thần trách nhiệm cao, nắm chắc tác dụng của sản phẩm để sử dụng đúng mục đích, tính chất, giữ tốt, dùng bền, an toàn, tiết kiệm. Phát huy chức năng tham mưu, đề xuất với chỉ huy cơ quan, đơn vị thực hiện các chế độ quy định trong công tác quản lý SPQN, nhất là nghiệp vụ quản lý, bảo quản, kiểm kê, điểm nghiệm để duy trì số lượng và chất lượng sản phẩm.

leftcenterrightdel
 Công ty cổ phần 32 kiểm tra chặt chẽ chất lượng sản phẩm giày da sĩ quan. Ảnh: Thảo Hà

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước, BQP, Tổng cục Hậu cần, hướng dẫn của Cục Quân nhu về công tác quản lý chất lượng SPQN. Thực hiện tốt khâu tạo nguồn, mua sắm SPQN tập trung ở cấp chiến lược đối với các mặt hàng có yêu cầu chính quy cao. Đẩy mạnh việc mua sắm SPQN bằng hình thức đấu thầu khung đối với mặt hàng quân trang, trang thiết bị quân lương, dụng cụ cấp dưỡng theo chỉ tiêu phân cấp cho các đơn vị để quản lý chặt chẽ về số lượng, chất lượng sản phẩm. Quá trình mua sắm phải thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định, áp dụng triệt để các hình thức đấu thầu theo Luật Đấu thầu; Nghị định số 63 ngày 26-6-2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; các thông tư, quy định của BQP. Đặc biệt, trong chi tiêu ngân sách phải thực hiện nghiêm Quyết định số 3500/QĐ-BQP ngày 26-8-2018 của Bộ trưởng BQP về đổi mới cơ chế quản lý tài chính Quân đội theo Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, giai đoạn 2018-2025 và những năm tiếp theo. Trong công tác quản lý chất lượng sản phẩm hàng quốc phòng phải quán triệt, thực hiện nghiêm Thông tư số 61 ngày 27-3-2017 của Bộ trưởng BQP quy định nội dung hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm trong các cơ sở sản xuất, sửa chữa quốc phòng; Chỉ thị số 92/CT-BQP ngày 19-2-2020 của Bộ trưởng BQP về việc quản lý chất lượng vũ khí trang bị, sản phẩm, hàng quốc phòng và Chỉ thị số 93/CT-BQP ngày 30-10-2014 của Bộ trưởng BQP về tăng cường công tác quản lý, sử dụng quân trang, dụng cụ cấp dưỡng trong Quân đội, chống làm giả và mua bán trái phép.

Tiếp tục rà soát, đánh giá thực chất chất lượng những SPQN chưa phù hợp, hiệu quả sử dụng thấp để kịp thời xây dựng chương trình nghiên cứu, cải tiến, điều chỉnh, hoàn thiện, báo cáo phê duyệt mẫu theo quy định. Rà soát xây dựng, sửa đổi, bổ sung TCKT làm cơ sở quản lý chất lượng sản phẩm. Quá trình xây dựng, thẩm định, ban hành TCKT sản phẩm phải quán triệt, thực hiện nghiêm Thông tư số 25/2020/TT-BQP ngày 07/3/2020 của BQP về xây dựng ban hành và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng; Hướng dẫn số 5220/HD-TĐC ngày 21-10-2020 của Cục Tiêu chuẩn Đo lường - Chất lượng trong thực hiện Thông tư quy định của Bộ. Thường xuyên duy trì, triển khai thực hiện nghiêm túc công tác quản lý chất lượng SPQN theo hệ thống tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng và các tiêu chuẩn cơ sở quy định đối với sản phẩm. Rà soát, bổ sung, sửa đổi quy trình, quy chế, quy định trong thực hiện các khâu nghiệp vụ, đảm bảo phù hợp với thực tiễn để không ngừng hoàn thiện công tác quản lý chất lượng SPQN. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, thực hiện tốt quy định về quản lý, kiểm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm trong khâu tạo nguồn, tiếp nhận, bảo quản, cấp phát ở tất cả các cấp. Trong tổ chức tạo nguồn, mua sắm SPQN phải quy định rõ trách nhiệm của nhà cung cấp về bảo hành đối với chất lượng sản phẩm trong suốt quá trình sử dụng của bộ đội. Quá trình giao, nhận, cấp phát SPQN, đơn vị tiếp nhận phải thực hiện tốt công tác kiểm tra chất lượng; kiên quyết không tiếp nhận, cấp phát những sản phẩm không đạt TCKT cho bộ đội sử dụng.

Đẩy mạnh công tác giáo dục quan điểm cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư cho đội ngũ cán bộ, nhân viên quân nhu. Không ngừng bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên quân nhu; phát huy tinh thần tự học, tự nghiên cứu, kết hợp với đi học tại các trường trong và ngoài Quân đội để nâng cao trình độ chuyên môn, nhất là những đồng chí  trực tiếp làm công tác tạo nguồn, mua sắm SPQN. Xây dựng các tiêu chí công tác quản lý chất lượng SPQN thành nội dung, chỉ tiêu phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”. Kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng SPQN, đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm minh đối với những biểu hiện, việc làm sai trái, tiêu cực. Tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa trong việc đầu tư mua sắm trang thiết bị kỹ thuật hiện đại phục vụ công tác nghiên cứu, cải tiến, ứng dụng kiểm tra chất lượng SPQN đáp ứng yêu cầu hiện nay và trong những năm tiếp theo.

Quản lý SPQN là nội dung quan trọng trong công tác quản lý quân nhu, cần được lãnh đạo, chỉ huy, cơ quan nghiệp vụ quan tâm đúng mức, coi đây là trách nhiệm chung không phải chỉ riêng cơ quan nghiệp vụ quân nhu. Từ đó, thực hiện nhiều biện pháp quản lý hiệu quả, duy trì chất lượng SPQN trong quá trình dự trữ, bảo quản và sử dụng.

Đại tá, ThS LÊ VĂN SƠN, Phó trưởng phòng Kỹ thuật Kiểm định/CQN