Sản phẩm ngành Hậu cần có đặc thù riêng, đa dạng về chủng loại, phạm vi rộng và tính lưỡng dụng, nhiều chuyên ngành (Quân nhu, Quân y, Xăng dầu, Vận tải, Doanh trại) và thường xuyên được nghiên cứu, cải tiến mẫu mã nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu sử dụng của bộ đội theo hướng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Do đó, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật SPHC phải thường xuyên được rà soát, điều chỉnh, cập nhật để phù hợp với điều kiện thực tế, kịp thời phát hiện những chỉ tiêu kỹ thuật chưa phù hợp báo cáo cấp có thẩm quyền soát xét, sửa đổi theo đúng quy định. Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo, chỉ huy Tổng cục, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cùng với sự hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (TC - ĐL - CL), công tác xây dựng ban hành, phổ biến áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật SPHC thời gian gần đây đã đạt được những kết quả quan trọng. Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đã được hình thành, phát triển nhanh về số lượng, chất lượng và được cập nhật thường xuyên làm cơ sở pháp lý để kiểm soát, giám sát, đánh giá chất lượng sản phẩm, góp phần quan trọng duy trì sự ổn định và từng bước nâng cao chất lượng SPHC trong sản xuất, tạo nguồn, đảm bảo tốt đời sống, sinh hoạt cho bộ đội.

Trên cơ sở các quy định, hướng dẫn của Nhà nước, Bộ Quốc phòng (BQP) và của cơ quan chức năng, Bộ Tham mưu đã kịp thời tham mưu với Thủ trưởng Tổng cục thành lập Hội đồng “Kỹ thuật tiêu chuẩn quân sự”/TCHC - Cơ quan giúp Chủ nhiệm Tổng cục chỉ đạo, tổ chức triển khai các hoạt động liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong công tác bảo đảm hậu cần. Với chức năng là cơ quan thường trực Hội đồng “Kỹ thuật tiêu chuẩn quân sự”/TCHC, Phòng Kỹ thuật-Vật tư đã tham mưu, đề xuất với Thủ trưởng Tổng cục, Bộ Tham mưu các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng (QSQP) của Tổng cục như: Chỉ đạo, hướng dẫn cục chuyên ngành thành lập và kiện toàn “Hội đồng kỹ thuật tiêu chuẩn quân sự” và “Ban biên soạn tiêu chuẩn kỹ thuật” chuyên ngành. Tổ chức quán triệt, hướng dẫn thực hiện nghiêm các văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Đề xuất ban hành hệ thống văn bản quy định, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Tổ chức triển khai rà soát toàn diện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đã ban hành; đặc biệt là, tổ chức rà soát hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật tạm thời, tiêu chuẩn cũ để chuyển đổi thành Tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực QSQP (TCVN/QS), Tiêu chuẩn cơ sở theo đúng quy định của Thông tư số 95/2008/TT-BQP ngày 27/6/2008 của BQP về việc xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn trong lĩnh vực QSQP.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Lê Hồng Dũng, Phó chủ nhiệm, Phó trưởng ban chỉ đạo CPĐT TCHC chủ trì Hội nghị Thí điểm triển khai một số phần mềm dịch vụ hướng tới xây dựng CPĐT tại Sở chỉ huy TCHC. Ảnh: Thanh Tú.

Hằng năm, căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn, các cục chuyên ngành, đơn vị trong Tổng cục lập kế hoạch xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thuộc lĩnh vực ngành quản lý; định kỳ rà soát toàn bộ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật do đơn vị chủ trì biên soạn; lập kế hoạch sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ theo đúng quy định tại Thông tư số 95. Sau khi Kế hoạch được Thủ trưởng Tổng cục phê duyệt, cục chuyên ngành triển khai xây dựng và bảo vệ đề cương, xây dựng dự thảo tiêu chuẩn; tổ chức lấy ý kiến cho dự thảo; tổ chức hội nghị chuyên đề về dự thảo; xử lý ý kiến và hoàn chỉnh dự thảo; xây dựng và phê duyệt thiết kế kỹ thuật (đối với những sản phẩm cơ khí); lập hồ sơ dự thảo; báo cáo Hội đồng “Kỹ thuật tiêu chuẩn quân sự” của Tổng cục thẩm định và tổ chức hội nghị thẩm xét dự thảo, hoàn chỉnh dự thảo và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện.

Sau khi hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật SPHC được phê duyệt, ban hành là cơ sở để kiểm tra, đánh giá, giám định chất lượng và nghiệm thu sản phẩm trong sản xuất, mua sắm, tạo nguồn vật chất hậu cần. Trong đó, các sản phẩm tạo nguồn bằng hình thức chỉ định thầu, đặt hàng, giao kế hoạch sản xuất, phải duyệt giá thì tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật còn là căn cứ để xây dựng, thẩm định ban hành định mức vật tư - kỹ thuật, phương án giá thành sản phẩm.

Nhờ thực hiện đồng bộ, chặt chẽ nên chất lượng, tuổi thọ của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật SPHC từng bước được nâng lên; công tác nghiên cứu, chế thử mẫu và thử nghiệm sản phẩm được quan tâm và chỉ đạo sát sao; các chỉ tiêu, yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm được xác định, kiểm tra thử nghiệm tại các cơ sở Đo lường - Chất lượng có đủ năng lực và được quy định rất cụ thể trong tiêu chuẩn, quy chuẩn. Đặc biệt, các sản phẩm trước khi đưa vào trang bị cho bộ đội đã được tiến hành thử nghiệm tại các đơn vị sử dụng, quá trình thử nghiệm sản phẩm, lấy ý kiến dự thảo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đã mở rộng phạm vi trong toàn quân, đại diện cho các vùng miền, các đơn vị đủ quân, các chuyên gia đầu ngành để đánh giá đầy đủ các yếu tố về con người, khí hậu, thời tiết, đặc thù vùng miền ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Do đó, các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm quy định trong tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngày càng sát đúng với thực tế sử dụng, nâng cao sự ổn định, tuổi thọ đối với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật sản phẩm góp phần giữ vững và nâng cao chất lượng sản phẩm. Một số tiêu chuẩn đòi hỏi quá trình xây dựng chặt chẽ, các chỉ tiêu kỹ thuật cao như bộ tiêu chuẩn “Nhiên liệu Jet A-1K, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử” và “Nhiên liệu diezen L-62, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử”. Hai loại nhiên liệu này đã sản xuất thử nghiệm thành công tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất và được phía Cộng hòa Liên bang Nga công nhận, cấp phép sử dụng đối với các vũ khí trang bị do Nga sản xuất.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng ban hành và phổ biến áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật sản phẩm trong TCHC vẫn còn một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục, đó là: Tổ chức, biên chế cơ quan TC - ĐL - CL chưa thống nhất, đồng bộ từ cơ quan đến cơ sở, còn nhiều chức danh kiêm nhiệm ở các vị trí quản lý cấp cục chuyên ngành; vai trò tham mưu đề xuất trong tổ chức triển khai nhiệm vụ có lúc chưa kịp thời. Cán bộ, nhân viên trực tiếp làm công tác biên soạn tiêu chuẩn có chuyên môn tốt, song về nghiệp vụ biên soạn tiêu chuẩn còn hạn chế. Việc tổ chức phổ biến, hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quân sự ở một số đơn vị chưa thường xuyên, còn để chậm. Trang bị Đo lường - Thử nghiệm phục vụ việc kiểm tra, xác định các chỉ tiêu kỹ thuật còn thiếu về số lượng và tính đồng bộ. Mặt khác, việc thường xuyên thay đổi mẫu mã, kiểu dáng, nguyên liệu... của sản phẩm mà chưa có quy hoạch dài hạn, thời gian nghiên cứu, chế thử và thử nghiệm ngắn dẫn đến tuổi thọ đối với một số tiêu chuẩn chưa cao. Công tác rà soát, sửa đổi để bổ sung và hủy bỏ tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm chưa kịp thời nên hệ thống tiêu chuẩn sản phẩm còn chưa tinh gọn, có nội dung chồng chéo ...

Để đẩy mạnh công tác xây dựng, ban hành, phổ biến áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật SPHC thời gian tới, cần tập trung tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau :

Một là, tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, về đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực QSQP. Trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý của các cơ quan BQP, đề xuất ban hành văn bản quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho phù hợp. Mặt khác, đề xuất hệ thống tổ chức biên chế, quy định chức năng, nhiệm vụ cơ quan TC - ĐL - CL phù hợp với cơ chế quản lý. Tăng cường huấn luyện đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên, đặc biệt là cán bộ, nhân viên trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng ban hành và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quân sự.

Hai là, tập trung đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, chế thử sản phẩm mẫu và thử nghiệm sản phẩm. Đầu tư mua sắm bổ sung trang bị Đo lường - Thử nghiệm, xây dựng mở rộng năng lực cho các cơ sở Đo lường - Chất lượng thuộc các chuyên ngành nhằm đáp ứng tốt quá trình thử nghiệm, xác định các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm trước, trong và sau khi sản xuất.

Ba là, xây dựng, hoàn thiện quy hoạch xây dựng mới tiêu chuẩn giai đoạn đến 2025 đối với các sản phẩm thuộc ngành Hậu cần. Tập trung rà soát toàn bộ hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm thuộc chuyên ngành Quân nhu để xây dựng kế hoạch sửa đổi, bổ sung, thay thế, hoặc hủy bỏ. Trong đó, tập trung rà soát kỹ đảm bảo đầy đủ, tinh gọn, không để chồng chéo về nội dung, giảm bớt các yêu cầu mang tính định tính, hay mô tả sản phẩm; trước mắt, cần rà soát, hoàn thành Kế hoạch xây dựng, rà soát sửa đổi tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực QSQP năm 2021.

Bốn là, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn công tác phổ biến áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong sản xuất, tạo nguồn sản phẩm tại các đơn vị, doanh nghiệp trong Tổng cục. Xây dựng nhu cầu in ấn, chuyển giao tiêu chuẩn để phổ biến áp dụng thống nhất. Đẩy mạnh hoạt động đánh giá chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm theo Thông tư số 136/2015/TT-BQP ngày 10/12/2015 của BQP.

Năm là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, trong quá trình nghiên cứu xây dựng, thử nghiệm và xin ý kiến các đơn vị cũng như trong hoạt động phổ biến, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật SPHC.

Được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của chỉ huy Tổng cục, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, sự hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời về chuyên môn nghiệp vụ của Cục TC-ĐL-CL, cùng sự nỗ lực, quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác tiêu chuẩn, chắc chắn, công tác xây dựng ban hành, phổ biến áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong TCHC sẽ đạt kế hoạch đề ra, góp phần giữ vững và nâng cao chất lượng SPHC trong sản xuất, tạo nguồn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác hậu cần Quân đội.

Đến nay, TCHC đã xây dựng và đề nghị Bộ nghiệm thu ban hành 171 tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực QSQP; xây dựng ban hành và phổ biến áp dụng 430 tiêu chuẩn cơ sở; rà soát chuyển đổi 24 tiêu chuẩn ngành thành tiêu chuẩn TCVN/QS; hủy bỏ 35 tiêu chuẩn cơ sở không còn phù hợp.

Đại tá TRẦN THẾ VIỆT, Trưởng phòng Kỹ thuật - Vật tư, Bộ Tham mưu Hậu cần