Lời trong bài Thơ chúc Tết, Chủ tịch Hồ Chí Minh ghi nhận những hy sinh, gian khổ mà quân và dân ta đã trải qua trong 6 năm kháng chiến, kiến quốc (1946-1952), dự báo cuộc kháng chiến sẽ diễn ra căng thẳng, ác liệt trong điều kiện thế và lực của quân và dân ta trên các chiến trường đang lớn mạnh. Người kêu gọi, khơi dậy tinh thần yêu nước của toàn dân, toàn quân tích cực thi đua tăng gia sản xuất, thi đua giết giặc lập công, đưa cuộc kháng chiến mau chóng giành thắng lợi. Lời trong thư của Người nhanh chóng được tuyên truyền sâu rộng trong toàn xã hội, trên tất cả các lĩnh vực; cổ vũ, động viên khích lệ toàn dân, toàn quân nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tiến hành nhiều chiến dịch trên nhiều hướng chiến lược quan trọng như: Chiến dịch Tây Bắc Thượng Lào, Chiến dịch Bắc Tây Nguyên, các chiến dịch đồng bằng Bắc Bộ, Bình Trị Thiên, Nam Bộ…, hợp sức đẩy nhanh thực hiện cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 giành thắng lợi hoàn toàn.

leftcenterrightdel

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thầy vĩ đại của những người làm báo cách mạng Việt Nam. Ảnh: Tư liệu TTXVN 

Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, Đảng, Nhà nước ta tiếp tục khẳng định tinh thần thi đua yêu nước là một nhân tố quan trọng tạo thành động lực phát triển đất nước. Phong trào thi đua lan tỏa rộng khắp trên cả nước, ở tất cả các ngành, các cấp, các lĩnh vực hoạt động của xã hội; tạo động lực tinh thần quý báu, sức mạnh tổng hợp để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Thấm nhuần tinh thần thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, công tác thi đua và Phong trào Thi đua Quyết thắng trong toàn quân được duy trì thường xuyên, liên tục và đã trở thành truyền thống, kinh nghiệm quý báu, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ lập nên những chiến công oanh liệt trong kháng chiến giải phóng dân tộc và trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phong trào thi đua đã trực tiếp góp phần rèn luyện, xây dựng bản lĩnh, nhân cách quân nhân, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ; phát huy vai trò tiên phong của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tạo cơ sở chính trị, tinh thần vững chắc để phát huy sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

BAN BIÊN TẬP 

(Lược trích "Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa" Do Nhà xuất bản Chính trị Sự thật xuất bản năm 2019)