Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng (BQP) và hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ của Bộ Tư lệnh 86, công tác ứng dụng và phát triển CNTT trong các cơ quan, đơn vị Tổng cục và toàn Ngành đã đạt được những kết quả bước đầu, quan trọng, như: Triển khai hạ tầng CNTT (máy tính, mạng, phần mềm quản lý) và tổ chức đào tạo kiến thức CNTT cơ bản cho các đơn vị hậu cần toàn quân cấp chiến dịch; hệ thống Telemedicine kết nối các bệnh xá trên Quần đảo Trường Sa với các bệnh viện đất liền phục vụ công tác thăm khám, chẩn đoán bệnh từ xa cho quân dân trên đảo. Các cục chuyên ngành trực thuộc Tổng cục đã chủ động phát huy các nguồn lực đầu tư xây dựng Cổng Thông tin Điện tử và phần mềm chuyên ngành phục vụ công tác quản lý, điều hành. Công tác phát triển hạ tầng mạng được triển khai thường xuyên giúp các cơ quan, đơn vị chủ động ứng dụng các phần mềm dùng chung phục vụ tốt nhiệm vụ chuyên môn, từng bước thay đổi lề lối làm việc, tác phong công tác của cán bộ, nhân viên trong Tổng cục. Hạ tầng mạng và phần lớn máy tính quân sự được triển khai các giải pháp kỹ thuật bảo đảm ATTT. Hệ thống truyền hình giao ban trực tuyến được triển khai đến 100% đơn vị trực thuộc Tổng cục và một số đơn vị cấp 2 đã phát huy hiệu quả, giúp tiết kiệm kinh phí, thời gian trong công tác chỉ đạo, điều hành. Nhiều cơ quan, đơn vị và cá nhân trong ngành Hậu cần đã chủ động nghiên cứu, xây dựng được một số phần mềm ứng dụng CNTT áp dụng hiệu quả trong công tác hậu cần. Năm 2020, BQP giao Tổng cục làm điểm: Triển khai thí điểm một số phần mềm/dịch vụ hướng tới xây dựng CPĐT tại Sở Chỉ huy Tổng cụctrong đó, tập trung đẩy mạnh ứng dụng phần mềm Họp không giấy - hiện đang trong giai đoạn vận hành thử nghiệm và xây dựng Khung kiến trúc CPĐT TCHC cần phiên bản 1.0 làm cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng trong toàn quân…

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số nội dung ứng dụng và phát triển CNTT trong Tổng cục và ngành Hậu cần chưa được như mong đợi, kết quả đạt được còn khiêm tốn như: Nhận thức của một số cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị chưa đầy đủ, sâu sắc; chưa có cơ sở dữ liệu ngành Hậu cần; chưa kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin các cục chuyên ngành; phát triển hạ tầng mạng đến các đơn vị cấp 2 và 3 còn chậm; xử lý công việc còn phụ thuộc nhiều vào văn bản giấy; chất lượng khai thác sử dụng phần mềm dùng chung còn hạn chế, tỷ lệ đạt thấp...

leftcenterrightdel
Đồng chí Thiếu tướng Lê Hồng Dũng, Phó chủ nhiệm, Phó trưởng ban Chỉ đạo Chính phủ Điện tử TCHC chủ trì Hội nghị Thí điểm triển khai một số phần mềm dịch vụ hướng tới xây dựng Chính phủ Điện tử tại Sở chỉ huy TCHC. Ảnh: Thanh Tú.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới, công tác ứng dụng và phát triển CNTT gắn với bảo đảm ATTT, hướng tới xây dựng CPĐT trong Tổng cục và Ngành, nhất là trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư, cần tập trung thực hiện tốt những nội dung sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kế hoạch của Bộ Chính trị, Chính phủ, Quân ủy Trung ương, BQP và Tổng cục về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT, bảo đảm ATTT, xây dựng CPĐT, tập trung vào Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”, Thông tư số 56/2020/TT-BQP ngày 05/5/2020 của Bộ trưởng BQP quy định quản lý và bảo đảm ATTT, an ninh mạng trong BQP. Việc quán triệt, giáo dục phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, phù hợp với từng đối tượng, gắn nhận thức với hành động, tạo sự thống nhất cao với quan điểm, chủ trương của BQP. Xác định việc ứng dụng và phát triển CNTT là biện pháp tích cực, quan trọng, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công tác, góp phần xây dựng Ngành chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Gắn phát triển, ứng dụng CNTT, bảo đảm ATTT với các phong trào thi đua, xác định đây là một trong những nội dung, mục tiêu xây dựng đơn vị hậu cần và nội bộ Tổng cục vững mạnh toàn diện.

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, sự quản lý của cán bộ chủ trì các cấp đối với công tác ứng dụng và phát triển CNTT gắn với bảo đảm ATTT hướng tới xây dựng CPĐT; đưa nội dung vào nghị quyết, kế hoạch hoạt động hằng năm. Cấp có thẩm quyền cần nghiên cứu, ban hành các quy chế, quy định gắn với bảo đảm ATTT hướng tới xây dựng CPĐT sát với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Chú trọng gắn chặt hoạt động lãnh đạo của tổ chức đảng với công tác quản lý, điều hành của cán bộ chủ trì và tinh thần tích cực, tự giác của cán bộ, đảng viên; chuẩn hóa thông tin, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ ở tất cả các khâu nghiệp vụ, các đơn vị, các chuyên ngành; triển khai toàn diện, đồng bộ các nội dung, biện pháp bảo đảm chặt chẽ, nền nếp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác ứng dụng và phát triển CNTT ở từng cơ quan, đơn vị.

Ba là, xây dựng cơ sở và giải pháp chia sẻ dữ liệu theo định hướng CPĐT và đẩy mạnh xây dựng hạ tầng mạng CNTT theo mô hình mạng an toàn, đồng bộ, hiện đại, liên thông. Hạ tầng mạng cần phải đầu tư trước một bước làm cơ sở cho việc ứng dụng và phát triển các phần mềm. Do vậy, cần phải tiếp tục đầu tư củng cố, nâng cấp, mở rộng mạng truyền số liệu quân sự đến các cơ quan, đơn vị cấp chiến thuật kết hợp triển khai mạng máy tính an toàn. Đồng thời, xây dựng cơ sở dữ liệu của Ngành; triển khai các giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục và giữa Tổng cục với đơn vị hậu cần cấp chiến dịch, chiến thuật. Chủ động nghiên cứu các công nghệ mới ứng dụng trong các hoạt động hậu cần đáp ứng yêu cầu của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư như: Công nghệ in 3D trong sản xuất hàng quân trang, công nghệ mô phỏng trong huấn luyện vận tải, trí tuệ nhân tạo trong hệ thống tự động hóa chỉ huy hậu cần...; ưu tiên ứng dụng, phát triển CNTT trong các hệ thống thông tin quản lý, chỉ huy, điều hành và hiện đại hóa trang bị hậu cần.

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng các phần mềm dùng chung sâu rộng trong tất cả các lĩnh vực, chuyên ngành, đổi mới lề lối, phương thức làm việc. Các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, vận dụng nhiều nguồn kinh phí đầu tư cho ứng dụng CNTT trong tất cả các lĩnh vực, chuyên ngành bảo đảm thiết thực và đạt hiệu quả. Tăng cường chuyển nhận văn bản điện tử và xử lý công việc trên môi trường mạng. Duy trì hoạt động các phần mềm chuyên ngành phục vụ công tác quản lý theo hệ thống ngành Hậu cần. Xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của Ngành, nội bộ Tổng cục và triển khai các dịch vụ công theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Ứng dụng CNTT, xây dựng CPĐT, cung cấp các dịch vụ công phải gắn với thực hiện cải cách hành chính thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị. Chú trọng triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm ATTT, an ninh mạng; kịp thời ứng cứu và khắc phục sự cố ATTT. Theo chủ trương của Bộ, phấn đấu đến năm 2025, hoàn thành dự án “Đầu tư xây dựng 03 bệnh viện hướng tới thông minh” và “Đầu tư xây dựng hệ thống Trung tâm chỉ huy ngành Quân y”.

Năm là, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách vững mạnh, thực hiện tốt chức năng tham mưu với cấp ủy, cán bộ chủ trì và là lực lượng nòng cốt trong công tác ứng dụng, phát triển CNTT, xây dựng CPĐT. Cấp ủy các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cơ quan cán bộ, nhân viên CNTT có tổ chức bộ máy tinh, gọn, mạnh, hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, giữ vững nguyên tắc, linh hoạt, nhạy bén trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, trung thực, tận tụy với công việc, không ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh; có phương pháp, tác phong công tác tốt; nắm chắc luật pháp, tinh thông về nghiệp vụ.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Tổng cục và ngành Hậu cần Quân đội chính quy, từng bước hiện đại, công tác ứng dụng và phát triển CNTT phải được cấp ủy, tổ chức đảng, người chỉ huy các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ; hệ thống tổ chức Ngành phải thống nhất nhận thức và hành động, quyết tâm đạt được các mục tiêu của chương trình, kế hoạch. Trong đó, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng công tác, bảo đảm ATTT, hiệu quả theo đúng yêu cầu mà Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương đã đề ra.

Đến nay, Tổng cục đã xây dựng nhiều phần mềm chuyên ngành, ứng dụng hiệu quả trong toàn quân, như: Quản lý xăng dầu và phương tiện kỹ thuật - vật tư; Quản lý nhà, đất và tài sản doanh trại; Cấp chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động khám chữa bệnh; Quản lý tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức vật tư kỹ thuật sản phẩm quân nhu... Cục Doanh trại, Cục Quân y và Cục Vận tải đã có Cổng Thông tin Điện tử. 90% máy tính quân sự khối cơ quan Tổng cục đã kết nối mạng truyền số liệu quân sự và 07 đơn vị đã có đường truyền số liệu quân sự.

 

Hàng trăm văn bản quy phạm pháp luật được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử TCHC; 98% văn bản toàn văn được chuyển nhận qua phần mềm quản lý công văn và hồ sơ công việc. Hằng tuần, lịch công tác của chỉ huy Tổng cục và cấp cục được cập nhật trên Hệ thông tin chỉ đạo, điều hành. Phần mềm Thư điện tử quân sự, dịch vụ chuyển nhận dữ liệu kích thước lớn được sử dụng hiệu quả, góp phần giảm tối thiểu sự lây lan mã độc. Phần mềm Thi trắc nghiệm được ứng dụng tại nhiều hội thi trong Tổng cục và ngành Hậu cần, cho kết quả nhanh, chính xác, giúp tiết kiệm thời gian và nhân lực trong việc chấm thi.

 

Thiếu tướng Lê Hồng Dũng-Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần