2. Ngày 05/3/1960, tại Hội nghị Cán bộ Thanh tra toàn quân, Người nhắc nhở cán bộ thanh tra: “Nếu không kiên quyết chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh, lãng phí, tham ô, thì nó sẽ cản trở, phá hoại ta tiến lên chủ nghĩa xã hội”.

3. Ngày 06/3/1954, trong bài viết “Chống nạn giấy tờ” đăng tải trên Báo Nhân Dân số 170, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở: “Nạn giấy tờ đã làm tốn của hao công của nhân dân, nó cũng làm hỏng tư tưởng và tác phong của cán bộ... là mẹ đẻ ra nạn tham ô, lãng phí”.

4. Ngày13/3/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với đồng bào và cán bộ tỉnh Thái Nguyên: “Chủ nghĩa xã hội là làm cho mọi người dân được ấm no, hạnh phúc và học hành tiến bộ”.

5. Ngày 17/3/1952, trong buổi phát động phong trào sản xuất và tiết kiệm, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Muốn chống tham ô, lãng phí, phải chống bệnh quan liêu. Nhưng tiến hành phải có chuẩn bị, có kế hoạch, có lãnh đạo, có trọng tâm”.

6. Ngày 21/3/1961, trong buổi gặp gỡ đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên Quang, Người nói: “Cán bộ phải tuyệt đối tránh bệnh quan liêu, mệnh lệnh, phải hết sức chống bệnh hình thức, chống lãng phí, tham ô”.

7. Ngày 23/3/1956, trong buổi nói chuyện tại Đại hội giáo dục phổ thông toàn quốc, Bác nói: “Nếu không hết lòng hết sức phụng sự nhân dân, tự kiêu, tự đại, tự tư, tự lợi, như thế là trái với chủ nghĩa Mác - Lênin”.

8. Ngày 24/3/1961, tại Đại hội lần thứ III Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Đạo đức cách mạng là bất kỳ ở cương vị nào, bất kỳ làm công việc gì, đều không sợ khó, không sợ khổ, đều một lòng một dạ phục vụ lợi ích chung của giai cấp, của nhân dân, đều nhằm mục đích xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đạo đức cách mạng là đạo đức tập thể, nó phải đánh thắng và tiêu diệt chủ nghĩa cá nhân”.

9. Ngày 28/3/1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói với cán bộ, chiến sĩ 2 đại đội xe đầu tiên của quân đội ta: “Xe, xăng là mồ hôi, nước mắt của nhân dân. Các chú phải chăm sóc xe, yêu xe như con, quý xăng như máu”.

10. Ngày 29/3/1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu trong bài “Một công nhân gương mẫu” đăng trên Báo Nhân Dân số 392: “Muốn thi đua có kết quả tốt, thì đầu óc cần phải suy nghĩ tìm tòi, cũng như tay chân phải cần cù, nhanh nhẹn”.

BAN BIÊN TẬP (Trích dẫn Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật 2011)