Thứ sáu, ngày 22 tháng 2 năm 2019
Kết quả bước đầu trong triển khai thực hiện bảo hiểm y tế quân nhân ở Quân khu 9
Kết quả bước đầu trong triển khai thực hiện bảo hiểm y tế quân nhân ở Quân khu 9
4/17/2018 8:45:52 AM
Thực hiện Quyết định số 357/QĐ-BQP ngày 27/01/2016 và Quyết định số 704/QĐ-BQP ngày 26/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về Quy định các đơn vị tham gia BHYT theo Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 70/2015/NĐ-CP, từ ngày 01/01/2016, Quân khu 9 đã chọn 05 đơn vị tham gia bảo hiểm y tế quân nhân (BHYTQN) gồm: Bộ Chỉ huy Quân sự (BCHQS) tỉnh Cần Thơ, Kiên Giang, Sư đoàn BB330, Lữ đoàn 950 và Trung đoàn 152. Đến ngày 01/01/2017, Quân khu 9 đã bắt đầu triển khai thực hiện BHYTQN cho 100% quân số.

Kết quả bước đầu trong triển khai thực hiện bảo hiểm y tế quân nhân ở Quân khu 9

Thực hiện Quyết định số 357/QĐ-BQP ngày 27/01/2016 và Quyết định số 704/QĐ-BQP ngày 26/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về Quy định các đơn vị tham gia BHYT theo Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 70/2015/NĐ-CP, từ ngày 01/01/2016, Quân khu 9 đã chọn 05 đơn vị tham gia bảo hiểm y tế quân nhân (BHYTQN) gồm: Bộ Chỉ huy Quân sự (BCHQS) tỉnh Cần Thơ, Kiên Giang, Sư đoàn BB330, Lữ đoàn 950 và Trung đoàn 152. Đến ngày 01/01/2017, Quân khu 9 đã bắt đầu triển khai thực hiện BHYTQN cho 100% quân số.

go top