Chủ nhật, ngày 24 tháng 3 năm 2019
Công tác hậu cần trong khởi nghĩa Lam Sơn
12/8/2018 6:47:17 AM
Năm 1407, sau khi chiếm được nước ta, chính quyền nhà Minh được dựng lên. Trước những chính sách đô hộ, bóc lột và đồng hoá của kẻ thù, phong trào đấu tranh của nhân dân ta liên tiếp nổ ra ở nhiều nơi.

Công tác hậu cần trong khởi nghĩa Lam Sơn

Năm 1407, sau khi chiếm được nước ta, chính quyền nhà Minh được dựng lên. Trước những chính sách đô hộ, bóc lột và đồng hoá của kẻ thù, phong trào đấu tranh của nhân dân ta liên tiếp nổ ra ở nhiều nơi.

go top